ข่าวสาร

ข่าวการเปิดสอบท้องถิ่น 61

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 8/2561โดยมีวาระเพื่อพิจารณา การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
แทนตำแหน่งคณะกรรมการในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน เป็นกรรมการ และยังต้องคัดเลือกอีก 1 ตำแหน่ง
ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงต้องดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งคณะกรรมการในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดังกล่าว
ผลการลงมติได้คัดเลือกนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบท้องถิ่นครั้งต่อไป สนามสอบท้องถิ่นเตรียมสอบเดือน พ.ย.61 นี้
สายทั่วไประดับ ปวช.-ปวส.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,215 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1,196 อัตรา
เจ้าพนักงานการคลัง 68 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 15 อัตรา
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 67 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1,601 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 34 อัตรา
เจ้าพนักงานทะเบียน 31 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 478 อัตรา
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 35 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 24 อัตรา
พยาบาลเทคนิค 9 อัตรา
สัตวแพทย์ 23 อัตรา
นายช่างโยธา 2,283 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ 225 อัตรา
นายช่างสำรวจ 193 อัตรา
นายช่างผังเมือง 40 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 106 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 166 อัตรา
เจ้าพนักงานประปา 185 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุด 11 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 534 อัตรา
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 14 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 285 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ 10 อัตรา
เจ้าพนักงานเทศกิจ 34 อัตรา
เจ้าพนักงานเกษตร 19 อัตรา
สายวิชาการระดับปริญญาตรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 40 อัตรา
นักวิชาการคลัง 38 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 381 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 56 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 347 อัตรา
นักวิชาการสุขาภิบาล 134 อัตรา
นักจัดการงานเทศกิจ 11 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 32 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 34 อัตรา
วิศวกรสุขาภิบาล 14 อัตรา
วิศวกรโยธา 392 อัตรา
วิศวกรเครื่องกล 27 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 อัตรา
สถาปนิก 39 อัตรา
นักผังเมือง 7 อัตรา
นักสันทนาการ 53 อัตรา
***ตำแหน่งที่อาจเปิดสอบ เช่น นักวิชาการศึกษา 156 อัตรา เนื่องจากมีผู้สอบบรรจุไม่พอในโซนภาคกลางทั้ง 3 เขตสอบ
ครูผู้ช่วย ระดับปริญญาตรี
ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ 264 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์ 25 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 38 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา 24 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ 18 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 40 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกดนตรี 26 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย 167 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา 13 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน 22 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย 58 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกเกษตร 8 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 14 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 23 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย 5 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 7 อัตรา
ครูผู้ดูแลเด็ก 16 อัตรา
ครูผู้ช่วยเอกวัดผลและประเมินผล 5 อัตรา
หมายเหตุ
อัตราที่ตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการ เป็นตำแหน่งที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรกและบรรจุหมดไปแล้ว และบางตำแหน่งในโซนภาคนั้นๆ มีผู้สอบบรรจุได้ไม่ครบตามจำนวน ทั้งนี้ในบางตำแหน่งสามารถเรียกใช้บัญชีข้ามโซนภาคได้ หากบัญชีในโซนภาคไม่พอหรือเรียกบรรจุหมด
การสอบท้องถิ่นปี 2560 บัญชีมีกำหนด 2 ปี ซึ่งบัญชีจะสิ้นสุดในช่วงปลายปี 2562 บางตำแหน่งไม่มีอัตราว่างคงเหลือ เพราะว่าการสอบปี 2560 นั้น มีผู้สอบได้ขึ้นบัญชีเกินอัตราว่างที่รับ เช่น ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ อัตราว่างทั่วประเทศ 255 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่าน 738 คน คงเหลือขึ้นบัญชี 483 คน ซึ่งหากมีตำแหน่งว่างลงยังสามารถเรียกบรรจุบัญชีเดิมได้

 

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!