ติวเข้มนิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

ติวเข้มพนักงานราชการ กรมศุลกากร

ตำแหน่งนิติกร และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ค่าติวออนไลน์  ตำแหน่ง นิติกร 3,500 บาท  // นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1,500 บาท

เริ่มติว  เนื้อหาความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เป็นต้นไป 

วีดีโอดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด จนถึงสอบ 

สนใจสมัครติวทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

 

เพิ่มเพื่อน

 

ติวเข้ม นิติกร กรมศุลกากร

|พนักงานราชการ 💥 ข้าราชการ|

ค่าติวออนไลน์ 3,500 บาท ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ก ดูย้อนหลังได้

 

ตัวอย่างการติว

🚨เริ่มติว วันเสาร์ที่ 3 ส.ค.62 เป็นต้นไป

💥การันตีด้วยผลงานการติว 💥 อันดับ 2 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 7 อันดับ 9 นักวิชาการศุลการกรในปี 59 และปี 61 และมีลูกศิษย์บรรจุในตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการศุลกากรแล้วเกือบ 100 คน

#สัมภาษณ์ลูกศิษย์อันดับ2ของประเทศ

#ตัวอย่างการติว

ปี 2561 

ปี 2559 

อัลบั้มความสำเร็จ

 

🎯เจาะลึกเนื้อหา

๑. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ กรมศุลกากร

๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กฎหมายปกครอง /ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ /ประมวลกฎหมายอาญา /ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/กฎหมายล้มละลายการพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ /และกฎหมายศุลกากร

#หมายเหตุ : สำหรับบัญชีข้าราชการ นิติกร เรียกหมดบัญชีเมื่อเดือน มิ.ย.62 ที่ผ่านมาใกล้เปิดสอบแล้ว เตรียมตัวล่วงหน้าได้เลย

————————————————————–

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj
———————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments