เจาะข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ด่วน ตะลุยโจทย์-เจาะเน้น ๆ – ข้อสอบ 
💥 4 วันเต็ม💥

#นักวิชาการพัฒนาชุมชน

🔹️วันเสาร์ที่ 17 ส.ค.62 [9.00-17.00 น.]
🔸วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค.62 [9.00-17.00 น.]
🔹️วันเสาร์ที่ 24 ส.ค.62 [9.00-17.00 น.]
🔸️วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค.62 [9.00-17.00 น.]

สมัครติวด่วน🚨 สามารถเข้ากลุ่มเฟสดูวีดีโอ&เอกสาร ครบทุกเนื้อหาได้ทันที

ขณะนี้มีผู้สมัครติวแล้ว💥เกือบ 600 คน

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

———————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments