ติวเข้มตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ด่วน!!! ติวเข้ม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ติวครั้งนี้เพื่อตัวจริง📌 อัดแน่น 14 วัน 84 ชั่วโมง 
🔖ค่าติวเริ่มต้น 1,900 บาท เท่านั้น

#รอบแรก **สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ เริ่มติวเสาร์ที่ 9 มี.ค.62 เป็นต้นไป

***ตกรอบแรกคืนเงิน 50%

#รอบสอง เริ่มติวทันที 👉 เสาร์ที่ 6 เม.ย.61 
📌ค่าติวสด 2,900 บาท ติวออนไลน์ 1,900 บาท

📌อัดแน่นทั้งเนื้อหาและเทคนิค
🚔 ภาษาอังกฤษ ติวโดย ครูผักบุ้ง : จากอดีตผู้สอบผ่าน ตม. ปัจจุบัน นักวิชาการศุลการ **ภาษาอังกฤษ ผ่านแน่นอน👏
🚔 ความรู้ความสามารถทั่วไป ติวโดย พี่เด่น : ติวเตอร์ผู้คร่ำหวอดแห่งวงการติว
🚔 ภาษาไทย สังคม ติวโดย อ.อู๊ด : ข้อสอบเน้น ๆ เก็บคะแนนเต็มได้💯แน่นอน
🚔 ภาค กฎหมาย ติวโดย อ.ทัด และผู้กองเอก : การันตีด้วยชื่อเสียงสถาบันฯ กฎหมายเรื่องง่าย ๆ

👉 ตารางติว : https://bit.ly/2DVUxnO

สมัครติวด่วน!!! รับจำนวนจำกัด 
แอดไลน์ไอดี @touch_pathomphon

————————————————————————————

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร

https://bit.ly/2T25JsI

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว 1,000 อัตรา

อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.

ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)

3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62 ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!

7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ (ข้อใดข้อหนึ่ง) TOEIC 495 คะแนน TOEFL IBT  60 คะแนน CU-TEP      60 คะแนน IELTS 4.5 คะแนน ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน) ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด คะแนนภาษา ต้องไม่หมดอายุ ภายในวันที่ 8 มี.ค.62

***มีคะแนนภาษาตามข้อ 7 ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 รอสอบรอบที่ 2 รอบที่ 3 เลย

8.กรณี ไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

1.ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.2562

2.เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบแดง” ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์

3.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 15 ส.ค.2562 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

4.ผ่อนผันทหาร

5.หนีทหาร ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้

1.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่ 15 ส.ค.2562

 

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ

สอบรอบที่ 1 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation) คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 100 ข้อ เป็นการฟัง 40 ข้อ การอ่าน 60 ข้อ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการสอบรอบที่ 1 กรณีมีคะแนนภาษาแล้ว TOEIC ,TOEFL IBT ,CU-TEP ,IELTS ฯลฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 ไปสอบรอบที่ 2 ได้เลย

*** หมายเหตุ จะไม่นำคะแนนรอบที่ 1 ไปรวมกับคะแนนรอบที่ 2 รอบที่ 3 (เป็นแบบน็อคเอาท์ ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่ผ่าน “ตก” )

สอบรอบที่ 2 (สอบวันที่ 20 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น.) ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

2.ภาษาไทย 15 ข้อ

3.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ

4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ

5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

7.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ

8.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ

ต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 1 (ตามข้อ 1 และข้อ 2) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 2 (ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

เรียงลำดับตามคะแนน จากมากไปน้อย  กรณี คะแนนเท่ากัน คนที่ได้คะแนนสอบรอบที่ 3 มากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้าตามข้อ 1 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาตามข้อ 3 ถึง 8 รวมกันมากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้าตามข้อ 2 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยมากว่า อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่สมัครสอบและชำระเงินก่อน อยู่ลำดับที่สูงกว่า การนับลำดับ นับจากการสมัครสอบ+ชำระเงิน ในการสอบรอบที่ 2

***ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน

สอบรอบที่ 3

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”

2.สอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  [ ที่ผ่านมา ตม. สัมภาษณ์เป็น “ภาษาไทย” ]

3.การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”

การสมัคร มี 2 ขั้นตอน

1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.Immigration-thai.com

ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. ปิดรับสมัคร 8 มี.ค.2562 เวลา 15.00 น. ทุกคนทั้งที่มีคะแนนภาษาฯ และยังไม่มีคะแนนภาษาต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต

2.มาสแกนลายนิ้วมือ  เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ 11 ศูนย์ + ยื่นคะแนนภาษา + เอกสารอื่น ๆ เริ่มสแกนได้ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 ในวันเวลาราชการ ควรแต่งกายไปสแกนลายนิ้วมือด้วยชุดสุภาพ เพราะเป็นสถานที่ราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว จะมาสแกนลายนิ้วมือวันไหนก็ได้ ภายในวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 15.00 น. (ในวันเวลาราชการ) เอกสารที่ต้องนำไปยื่น ในวันสแกนลายนิ้วมือ

1.บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่รัฐออกให้ ที่มีภาพถ่าย

2.ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุว่าสำเร็จการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา + สำเนา (ต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62)

3.ยื่นหลักฐานคะแนนภาษาฯ (กรณี ยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ให้ยื่นหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายการทดสอบภาษาอังกฤษ ตม. แทน ใบ Pay in จากธนาคารออมสิน)

4.หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานทางทหาร ,การเปลี่ยนชื่อสกุล + สำเนา คนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ต้องสมัครสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดย ตม. เสียค่าสมัคร 300 บาท (คนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้วไม่ต้องเสีย) คนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว ต้องยื่นคะแนนภายในวันที่ 8 มี.ค.2562 พร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือ 11 ศูนย์ที่รับสแกนลายนิ้วมือ

หลังจากที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

1.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู กทม.

2.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.

3.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

4.ตม.จว.นครปฐม

5.ตม.จว.ชลบุรี

6.ตม.จว.นครราชสีมา

7.ตม.จว.อุดรธานี

8.ตม.จว.เชียงใหม่

9.ตม.จว.นครสวรรค์

10.ตม.จว.กระบี่

11.ตม.จว.สงขลา

เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ทุกคนต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ ตาม 11 ศูนย์ ข้างต้นที่ใกล้บ้าน (เลือกไปสแกนเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น) รับสแกนแค่ 11 ศูนย์เท่านั้น ที่อื่นไม่รับสแกน

หลังจากประกาศผลสอบที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตม. หรือคนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว ชำระค่าสมัคร 550 บาท (ค่าธรรมเนียม 25 บาท) ในวันที่ 11 -30 เม.ย.62 ที่เว็บไซต์ www.Immigration-thai.com ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาท์เตอร์/ATM/กรุงไทย NEXT (Mobile Banking) ได้ทันที เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิ์สอบรอบที่ 2

สถานที่สอบ สอบรอบที่ 1

ภาษาอังกฤษ ตม. สอบที่ ม.ราม (หัวหมาก บางนา)

สอบรอบที่ 2 ภาควิชาการ สอบที่ ม.ราม (หัวหมาก บางนา) ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. หรือปริมณฑล(ถ้ามี)

สอบรอบที่ 3 ตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลตำรวจ ทดสอบสุขภาพจิตที่ มธ.ศูนย์รังสิต สัมภาษณ์ที่ สโมสรตำรวจ

กำหนดการที่สำคัญ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 15.00 น. ทุกคนต้องสมัคร ไม่ว่าจะมีคะแนนภาษาฯ หรือไม่ก็ตาม

สอบรอบที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตม. (สำหรับคนที่มีคะแนนภาษาฯ แล้ว ไม่ต้องสอบ ไปสอบรอบที่ 2) ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี.ค.62 สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี.ค.62 (สอบแค่วันเดียว แต่กำหนดไว้ 3 วัน เพราะอาจมีคนสมัครสอบเยอะ สอบมีรอบเช้า 10.00-12.00 น. และรอบบ่าย 14.00-16.00 น. แต่ละคนจะสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น จะทราบว่าสอบวันไหน รอบไหน ในวันที่ 21 มี.ค.62)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม.ย.62

สอบรอบที่ 2 ภาควิชาการ 150 ข้อ

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 พ.ค.62

สอบวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.62 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 พ.ค.62

สอบรอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 2 ส.ค.62

การบรรจุและแต่งตั้ง ไม่รับโอนจากบุคคลที่เป็นข้าราชการ (สอบได้ ต้องลาออกจากต้นสังกัดเดิม) บรรจุเป็นข้าราชการ 15 ส.ค.62 เลือกตำแหน่งที่ลงทำงาน ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ (จะแจ้งเมื่อสอบติด) ทำงาน 4 ปี สามารถย้ายไปตำแหน่งอื่นได้ มีการฝึกอบรมสั้น ๆ เมื่อสอบติดทาง ตม. จะแจ้งรายละเอียดและสถานที่อบรม

อ่านประกาศด้านบนแล้วมีคำถามสงสัย  สอบถามที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โทร. 02 287 2012   ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เครดิต Nine100.com

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!