ติวสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

https://www.facebook.com/touch.pathomphon/photos/a.532846956829696/2605790429535328/?type=3&theater

ติเข้ม📌 #เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ_ดีเอสไอ |ทุกตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (ปฏิบัติการพิเศษ) 17 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 20 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (ด้านกิจการต่างประเทศ) 5 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (ด้านคดีการเงินฯ) 5 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (ด้านคดีเทคโนฯ) 5 อัตรา

ตำแหน่งข้อ 1- 2 ค่าติวออนไลน์ 1,900 บาท /ศิษย์เก่า 1,500 บาท

ตำแหน่งข้อ 3-5 ค่าติวออนไลน์ 1,500 บาท
——————————————————————-

สมัครติวได้แล้ววันนี้ !!! สามารถเข้าดูวีดีโอการติวและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม เป็นต้นไป

และจะติวเจาะประเด็น #liveสด ๆ ในวันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไปจนถึงสอบ

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

http://nav.cx/hcOIpz————————————————————

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ❌ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

——————————————————————-
#คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

***#มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า_2_ปี โดยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการหรือได้รับราชการหรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ
***พนักงานองค์กรของรัฐ หมายความถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานราชการ พนักงาน จ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ มีฐานะเป็นกรม ราชกาส่วนภูมิภาค ราชกาส่วนท้องถิ่น #รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัหรือพระราชฤษฎีกา
———————————————————————-

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!