ติวสอบงานราชการอันดับหนึ่งของประเทศ ติวสอบงานราชการโดย อ.ทัด ปฐมภณณ์ ผลงานการติวอับดับหนึ่งของประเทศ

ผลงานการติวเข้าหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศ

📣ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง

^^ #นักวิชาการศุลกากร61^^

ลูกศิษย์บรรจุรอบแรก 27 คนจาก 100 ลำดับแรก 
🏆สุดยอด Topten🏆

🏆“นายชนม์เฉลิม แก้วบัว” อันดับ 2 ของประเทศ
🎖“นายธนรัตน์ มุ่ยละมัย” อันดับ 4 ของประเทศ
🎖“นายพงษ์ศักดิ์ เบญจวัฒนศิลป์ อันดับ 7
🎖“น.ส.นวพร ทองมีเพชร” อันดับ 9 ของประเทศ

ประมวลภาพความสำเร็จนักวิชาการศุลกากร ๖๑

 

ความสำเร็จปลัดอำเภอ 61

ความสำเร็จ นักวิชาการสรรพสามิต 61 

การติว คือ การการชี้แนะ แนวทาง เพื่อไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

………..แต่ไม่ใช่ “ทุกที่” ที่มีการติวจะชี้แนะ แนวทางไปสู่เป้าหมาย

ดังนั้น การเลือกสถาบันติวสักแห่งเพื่อนำทางไปสู่ “ความสำเร็จ” จึงเป็นเรื่องสำคัญ

📌สถาบันติวฯ อ.ทัด ปฐมภณณ์ สร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์มาแล้วมากมาย “จากรุ่นสู่รุ่น จนมีการบอกต่อปากต่อปาก ”

🚩 #นักวิชาการสรรพสามิต เป็นอีกคอร์สที่ลูกศิษย์สอบผ่านมากมาย เรามาดูกันเลย

รายชื่อบรรจุสรรพสามิต
1.นางสาวสยุมพร เข็มเพ็ชร์
2.นางสาวรัตติกาล สังข์เมียน
3.นายชวกร ศิรธารา
4.นายกฤติน สุทธิชัยตระกูล
5.นายราเชนทร์ดิลก ดอกปิก
6.นางสาวผ่องพรรณ อนุลีจันทร์
7.นางสาวธันย์ชนก ปิมปาอุด
8.นายสราวุธ สุภาเพ็ชร์
9.นายกฤติน ถ้วยทอง
10.นายวรภัษ สวนเรือง
11.นายรังสฤษดิ์ วงศ์ประเสริฐ
12.นายธนวรรธน์ เหม่งเวหา
13.นางสาวณภัค เรืองสงฆ์
14.นางสาวศศิวิมล บุตรทอง
15.นายวุฒิพงศ์ เปี่ยมประดาษ
16.นายกีฬาบอล กอนแสง
17.นายจักริน พรหมปัจจา
18.นางสาวธัญญธรณ์ หาญกลาง
19.นายพัฒน์เชษฐ์พงษ์ สันติสิทธานนท์
20.นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม
21.นายรักษพล พืชมงคล
22.นายณัฐพจน์ ขาวช่วง
23.นายตรัยคุณ โชประการ
24.นายศุภเนตร ร่วมกระโทก
25.สิบเอกมรรคพล เสด็จแตง
26.นายสรวิศ เกื้อหนุน
27.นายกิตตินันท์ ตั้นตั้ง
28.นายศักดา ไหมเหลือง
29.นายฐิติวัสส์ เหลืองอ่อน
30.นายกิตติคุณ อริยา
31.นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เกตุ
32.นางสาวดาริกา สุขกลับ
33.นางสาวภัทรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์
34.นางสาวธาริณี ภู่งาม
35.นายศุภวัฒน์ ตั้งจินดามณี
36.นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงษ์
37.นางสาวกิ่งกาญจน์ สุภาเพ็ชร์
38.นายสะมะแอ มะลี
39.นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
40.นางสาวพิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
41.นายวริทธ์ ถานิสโร
42.นางสาวณัฐสิริ อุดมพฤกษา
43.นางสาวพิมพ์พิมล สัตราศรี
44.นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์วิเศษ
45.นางสาวธัญวรัตม์ คนยืน
46.นายนิรันดร์ กันทะวงศ์
47.นายสมเกียรติ โกศลจิตร
48.นางสาวนันทิวัน เสมอใจ
49.นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
50.นางสาวสุดาทิพย์ บุญทิพย์
51.นางสาวจินตนา ประทุมชาติ
52.นางสาวเรณู จงโปร่งกลาง
53.นางสาวปวีณา ศรีบุบผา
54.นางสาวฐิตินันท์ มีชะนะ
55.นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล
56.นางสาวณัฐกานต์ สำราญราษฎร์
57.นางสาวนิราวรรณ โอ่งวัลย์
58.นางสาวสุภัคพรรณ มีประพันธ์
59.นางสาวศิริวรรณ ครองคุ้ม
60.นางสาวธนิตรา สุวรรณสุข
61.นางสาวกรวรรณ ล่องแก้ว
62.นางกิติรัตน์ ซังธาดา
63.นางสาวกานจ คงสา

ความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๑ อับดับ 1 หลายตำแหน่ง และบรรจุไปแล้ว กว่า 300 คน 

นิติกรรัฐสภา อันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ

ความสำเร็จนักวิชาการพาณิชย์ อันดับ 1 ของประเทศ

ความสำเร็จ นักวิชาการที่ดิน อันดับ 1 ของประเทศ บรรจุ 100

ความสำเร็จนักวิชาการศุลกากร 59

ความสำเร็จนักวิชาการแรงงาน อันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ 

 

หลากหลายหน่วยงาน กับความประทับใจ

เสียงตอบรับ ติวตรง เป๊ะเว่อร์

ความรู้สึกจากลูกศิษย์ คอร์สติวนักวิชาการศุลกากร (หลังสอบภาค ข วันที่ 7 ตุลาคม 2561)

ความรู้สึกดี ๆ จากลูกศิษย์นิติกรรัฐสภา

ความรู้สึกดี ๆ สุดยอดความประทับใจ

Facebook Comments

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!