ติวสอบงานราชการอันดับหนึ่งของประเทศ ติวสอบงานราชการโดย อ.ทัด ปฐมภณณ์ ผลงานการติวอับดับหนึ่งของประเทศ

 💥อันดับ 1 ของประเทศ💥 อีกสนาม

ผลงานการติวเข้าหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศ

ตอกย้ำ‼ ความสำเร็จ สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ                        

🏆ผลงานความสำเร็จ🏆

💥นั ก วิ ช า ก า ร ที่ ดิ น 2 5 62💥

🥇อั น ดั บ 1 |ของประเทศ|


🥈อั น ดั บ 2 |ของประเทศ|🥉อั น ดั บ 3 |ของประเทศ|
🏅อั น ดั บ 4 |ของประเทศ|
🏅อั น ดั บ 5 |ของประเทศ|

📌รอบแรกเรียกบรรจุ 50 คน ลูกศิษย์ติดรอบแรก 21 คน 🎯 และขึ้นบัญชีรอเรียกกว่า 400 คน
—————————————————————

♥️รวมรีวิวจากลูกษย์ 21 คนรอบแรกนักวิชาการที่ดิน 2562♥️

1.ธนากร คีรี (โอม) ลำดับที่ 1
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2281934641920910&id=420665148047878

 

2.วรวุฒิ สาลี (เเม็ค) ลำดับ 2
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275475812566793&id=420665148047878

3.จิระวัฒน์ ชาติสิริภูวดล (โอม) ลำดับที่ 3
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274924049288636&id=420665148047878

4.กิตติชัย สูงโฮง (บอม) ลำดับ 4
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2273319822782392&id=420665148047878

5.เศรษฐฉัตร เพชรชู (เนส) ลำดับที่ 5
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274930302621344&id=420665148047878

6.ธงชัย รอดภัย (ปืน) ลำดับที่ 7
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275265279254513&id=420665148047878

7.ชาณิศา ศรีพยอม (กอล์ฟ) ลำดับที่ 9
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2276560582458316&id=420665148047878

8. นายศุภฤกษ์ โทขันธ์ (เอ็ด) ลำดับที่ 12
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274943409286700&id=420665148047878

 

9.สืบพงษ์ สารดิษฐ์ (คิง)ลำดับ 16
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2276565532457821&id=420665148047878

10.นราธิป โกตน (บูม) ลำดับ 19
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274960345951673&id=420665148047878

11.นายณรงค์กร ศิริมาตย์ ลำดับ 26
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275271249253916&id=420665148047878

12.ไชยพศ สมพงษ์พันธุ์ (ไถ่) ลำดับที่ 30
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2276549539126087&id=420665148047878

13.ธนาธรณ์ ปิยะรัตนวัฒน์ (บีเอ็ม) ลำดับที่ 31
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275407969240244&id=420665148047878

14.วิภากร แสงหอย (กีตาร์) ลำดับที่ 36
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2276556232458751&id=420665148047878

15.ศศิธร ฉัตรจันทร์ (A) ลำดับ 37
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275505702563804&id=420665148047878

16.ภัททิยา ฤทธิแผลง (ฟิวส์) ลำดับที่ 38
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274966462617728&id=420665148047878

17.จิตพิสุทธิ์ คงมณี (อุ้ม) ลำดับ 41
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274952939285747&id=420665148047878

18.ซูไฮลา บินเจ๊ะมิง (นุ่น) ลำดับ 42
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275412982573076&id=420665148047878

19. นายพชร คณะมะ ลำดับ 46
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2273333602781014&id=420665148047878

20.ปริศา สร้อยระย้า (เป้) ลำดับที่ 49
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2275163849264656&id=420665148047878

21.สายฝน ธรรมมา (ฝน) ลำดับที่ 50
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2274971422617232&id=420665148047878

———————————————————

🏆จารึกไว้ อีก 1 ความสำเร็จของสถาบันฯ🏆

กับผลงานการติว ที่ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ

^เราติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน^

เอาใจ💞ช่วยลูกศิษย์ที่ขึ้นบัญชีอีกกว่า 400 คน


รายชื่อลูกศิษย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 22 คน

1.นางสาวธนาทิพย์ จันทร์แดง ลำดับ 20
2.นางสาวแพรวภัสร์ ปัญญาชนะรัศมิ์ ลำดับ 36
3.นายทัศยุ คงแก้ว ลำดับ 41
4.นางสาวดมิสา วีรางกูร ลำดับ 58
5.นายสิทธิพงศ์ แก้วโพนเพ็ก ลำดับ 62
6.นายศิริธร แดงสมสุขเจริญ ลำดับ 93
7.นางสาวณัฐณิชา คุ้มแพทย์ ลำดับ 97
8.นายณัฐพงศ์ หวังสุขกลาง ลำดับ 184
9.นายนรุณ รุ่งอุทัย ลำดับ 263
10.นางสาวสรัจนา สุวรรณพัฒน์ ลำดับ 371
11.นางสาวสุตานันท์ ชุมชัยโย ลำดับ 410
12.นางสาวรุ่งอรุณ คงสุข ลำดับ 418
13.นางสาวอัจฉรา สะสมทรัพย์ ลำดับ 482
14.นางสาวนรินทร เลิศชนะเกียรติกุล ลำดับ 485
15.นายรดิศ สิทธิประศาสน์ ลำดับ 532
16.นางสาวอรวรรยา กำต้ย ลำดับ 579
17.นางสาวนาเดียร์ อัสมะแอ ลำดับ 764
18.นางสาวชิดชนก โยรกุลสิริ ลำดับ 778
19.นางสาวสุจิตรา ฉายพงษ์ ลำดับ 891
20.นายศุภกิตติ์ สันตนิรันดร์ ลำดับ 900
21.นายปฐมพงศ์ จันทร์จร ลำดับ 904
22.นางสาวปริญระวี รานี ลำดับ 906


💥สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ อ.ทัด ปฐมภณณ์ 💥

♥️ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ ♥️

ผู้สอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปี 2562

🔸️ระดับปริญญาโท
นางสาวศิวาพร นามวิชัย สอบได้ลำดับที่ 7 (รอบแรก)

🔹️ระดับปริญญาตรี
1.นางสาวนนทกานต์ จริงจิตร สอบได้ลำดับที่ 10 (รอบแรก)
2.นายธนพนธ์ ตันไทย สอบได้ลำดับ 14 (รอบแรก)
3.นางสาวชญาณี นันตสุวรรณ สอบได้ลำดับที่ 18 (รอบแรก)
4.ว่าที่ร้อยตรีธนวิชย์ ถาวร สอบได้ลำดับที่ 19 (รอบแรก)
5.นางสาวจรรจิรา มหันตมรรค สอบได้ลำดับที่ 28 (รอบแรก)
6.นางสาวอรอนงค์ ยี่รงค์ สอบได้ลำดับที่ 30
7.นายภิรายุ สัยพร สอบได้ลำดับที่ 39
8.นางสาวนิราวัลย์ โอ่งวัลย์ สอบได้ลำดับที่ 49
9.นายนิภัทเรศ ขันแก้ว สอบได้ลำดับ 55


ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์💞

ว่าที่ร.ต.กฤษณ์ สินพิศุทธิ์ (ช้าง) 

ลูกศิษย์ผู้สอบแข่งขันได้ 💥 อันดับ 2 ของประเทศ

ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

——————————————————

📣ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง

^^ #นักวิชาการศุลกากร61^^

ลูกศิษย์บรรจุรอบแรก 27 คนจาก 100 ลำดับแรก 
🏆สุดยอด Topten🏆

🏆“นายชนม์เฉลิม แก้วบัว” อันดับ 2 ของประเทศ


🎖“นายธนรัตน์ มุ่ยละมัย” อันดับ 4 ของประเทศ

🎖“นายรัชชานนท์  ประจำค่าย” อันดับ 6 ของประเทศ
🎖“นายพงษ์ศักดิ์ เบญจวัฒนศิลป์ อันดับ 7


🎖“น.ส.นวพร ทองมีเพชร” อันดับ 9 ของประเทศ

ประมวลภาพความสำเร็จนักวิชาการศุลกากร ๖๑

 

ความสำเร็จปลัดอำเภอ 61

ความสำเร็จ นักวิชาการสรรพสามิต 61 

การติว คือ การการชี้แนะ แนวทาง เพื่อไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

………..แต่ไม่ใช่ “ทุกที่” ที่มีการติวจะชี้แนะ แนวทางไปสู่เป้าหมาย

ดังนั้น การเลือกสถาบันติวสักแห่งเพื่อนำทางไปสู่ “ความสำเร็จ” จึงเป็นเรื่องสำคัญ

📌สถาบันติวฯ อ.ทัด ปฐมภณณ์ สร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์มาแล้วมากมาย “จากรุ่นสู่รุ่น จนมีการบอกต่อปากต่อปาก “

🚩 #นักวิชาการสรรพสามิต เป็นอีกคอร์สที่ลูกศิษย์สอบผ่านมากมาย เรามาดูกันเลย

รายชื่อบรรจุสรรพสามิต
1.นางสาวสยุมพร เข็มเพ็ชร์
2.นางสาวรัตติกาล สังข์เมียน
3.นายชวกร ศิรธารา
4.นายกฤติน สุทธิชัยตระกูล
5.นายราเชนทร์ดิลก ดอกปิก
6.นางสาวผ่องพรรณ อนุลีจันทร์
7.นางสาวธันย์ชนก ปิมปาอุด
8.นายสราวุธ สุภาเพ็ชร์
9.นายกฤติน ถ้วยทอง
10.นายวรภัษ สวนเรือง
11.นายรังสฤษดิ์ วงศ์ประเสริฐ
12.นายธนวรรธน์ เหม่งเวหา
13.นางสาวณภัค เรืองสงฆ์
14.นางสาวศศิวิมล บุตรทอง
15.นายวุฒิพงศ์ เปี่ยมประดาษ
16.นายกีฬาบอล กอนแสง
17.นายจักริน พรหมปัจจา
18.นางสาวธัญญธรณ์ หาญกลาง
19.นายพัฒน์เชษฐ์พงษ์ สันติสิทธานนท์
20.นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม
21.นายรักษพล พืชมงคล
22.นายณัฐพจน์ ขาวช่วง
23.นายตรัยคุณ โชประการ
24.นายศุภเนตร ร่วมกระโทก
25.สิบเอกมรรคพล เสด็จแตง
26.นายสรวิศ เกื้อหนุน
27.นายกิตตินันท์ ตั้นตั้ง
28.นายศักดา ไหมเหลือง
29.นายฐิติวัสส์ เหลืองอ่อน
30.นายกิตติคุณ อริยา
31.นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เกตุ
32.นางสาวดาริกา สุขกลับ
33.นางสาวภัทรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์
34.นางสาวธาริณี ภู่งาม
35.นายศุภวัฒน์ ตั้งจินดามณี
36.นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงษ์
37.นางสาวกิ่งกาญจน์ สุภาเพ็ชร์
38.นายสะมะแอ มะลี
39.นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
40.นางสาวพิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
41.นายวริทธ์ ถานิสโร
42.นางสาวณัฐสิริ อุดมพฤกษา
43.นางสาวพิมพ์พิมล สัตราศรี
44.นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์วิเศษ
45.นางสาวธัญวรัตม์ คนยืน
46.นายนิรันดร์ กันทะวงศ์
47.นายสมเกียรติ โกศลจิตร
48.นางสาวนันทิวัน เสมอใจ
49.นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
50.นางสาวสุดาทิพย์ บุญทิพย์
51.นางสาวจินตนา ประทุมชาติ
52.นางสาวเรณู จงโปร่งกลาง
53.นางสาวปวีณา ศรีบุบผา
54.นางสาวฐิตินันท์ มีชะนะ
55.นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล
56.นางสาวณัฐกานต์ สำราญราษฎร์
57.นางสาวนิราวรรณ โอ่งวัลย์
58.นางสาวสุภัคพรรณ มีประพันธ์
59.นางสาวศิริวรรณ ครองคุ้ม
60.นางสาวธนิตรา สุวรรณสุข
61.นางสาวกรวรรณ ล่องแก้ว
62.นางกิติรัตน์ ซังธาดา
63.นางสาวกานจ คงสา

ความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๑ อับดับ 1 หลายตำแหน่ง และบรรจุไปแล้ว กว่า 300 คน 

นิติกรรัฐสภา อันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ

ความสำเร็จนักวิชาการพาณิชย์ อันดับ 1 ของประเทศ

ความสำเร็จ นักวิชาการที่ดิน อันดับ 1 ของประเทศ บรรจุ 100

ความสำเร็จนักวิชาการศุลกากร 59

ความสำเร็จนักวิชาการแรงงาน อันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ 

 

หลากหลายหน่วยงาน กับความประทับใจ

เสียงตอบรับ ติวตรง เป๊ะเว่อร์

ความรู้สึกจากลูกศิษย์ คอร์สติวนักวิชาการศุลกากร (หลังสอบภาค ข วันที่ 7 ตุลาคม 2561)

ความรู้สึกดี ๆ จากลูกศิษย์นิติกรรัฐสภา

ความรู้สึกดี ๆ สุดยอดความประทับใจ

🥇นักวิชาการพัฒนาชุมชน 2562 🏅

“เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ 1 ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บผ่ า น”

100 คนแรก เป็นลูกศิษย์จากสถาบัน ฯ จำนวน 22 คน และขึ้นบัญชีอีกเกือบ 200 คน

อันดับ 1 ของประเทศ กรมสรรพากร 2563

#เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

1. น.ส.วริศรา ประเสริฐท่าไม้ ลำดับที่ 1
2. น.ส.ปิยะมาศ ปรีชา ลำดับที่ 10
3. นางธนพร ทรัพย์สม ลำดับที่ 54
4. นายวฒพงษ์ หารสูงเนิน ลำดับที่ 80
5. น.ส.จรรจิรา คลิ้งขลิบ ลำดับที่ 104
6. นางสาวจุฑามาศ คล้ายเมือง ลำดับที่ 114

#นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

7. น.ส. สรัลพร วงษ์ประยูร ลำดับที่ 64
8. น.ส. ธนาภรณ์ ลีลาภัทร ลำดับที่ 152
9. น.ส.อันธิกา หลวงสืบ ลำดับที่ 165
10. น.ส. ณธิดา จงจินดาเจริญ ลำดับที่ 194
11. นายศิรวิทย์ จันทวงศ์ ลำดับที่ 227
12. น.ส. พิมพ์ชนก ฝั้นสืบ ลำดับที่ 334

#นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

13. นายวโรดม สมศักดิ์ ลำดับที่ 12
14. นายบุรัสกร มหาโยชน์ ลำดับที่ 28
15. นายกิตติศักดิ์ รสรื่น ลำดับที่ 29
16. น.ส.สลินทิพย์ ลี้กำจร ลำดับที่ 39
17. น.ส.ธรรมวดี ภัทรยล ลำดับที่ 41
18. นายรัชชานนท์ สุทธิสังข์ ลำดับที่ 45
19. น.ส.อินทุพร เปรมวุติ ลำดับที่ 56
20. น.ส. พิชชาภรณ์ ดาวังปา ลำดับที่ 58
21. นายสรวีย์ โรจนวีระ ลำดับที่ 60
22. นายคณวัชร พิรกิตติวรกุล ลำดับที่ 64
23. น.ส.วรางคณา นนทิการ ลำดับที่ 68
24. น.ส.หร่มละฮ์ ราโอบ ลำดับที่ 71
25. นายภูริช รัชตวัชรางกูร ลำดับที่ 81

ประกาศ📣รายชื่อรอบสุดท้าย | #นักวิชาการพาณิย์_กรมการค้าภายใน
ขอแสดงความยินดี🎊กับลูกศิษย์ของสถาบันฯ
ที่ได้บรรจุรอบแรกทุกคน ด้วยผลงาน
🏅อันดับ 2 นายวีระพล นิติพจน์
🏅อันดับ 4 วรรษมน สุวรรณ
🏅อันดับ 5 นายสรวีย์ โรจนวีระ
🏅อันดับ 13 ธนวรรณ จันทริมา
🏅 อันดับ 20 น.ส. ธนัชชา สุขวิเศษ
🏅 อันดับ 37 นายอธิคม มีนยุทธ์
🏅อันดับ 41 ธันย์ชนก น้ำดอกไม้
🏅อันดับ 50 ธีร์รัชช์ ภิญโญนพสกุล
🏅 อันดับ 52 นายสุทธิเกียรติ ศิริไพรวัน
🏅 อันดับ 53 นายชิติภัทร ไชยรัตน์
🏅 อันดับ 58 นายดนัยวุฒิ สระทองพลอย
🏅 อันดับ 65 น.ส.พิชญธิดา คงคา
🏅 อันดับ 83 นายพิเชฐ วิมลวิทยา
🏅 อันดับ 101 นายนิธิโรจน์ ภูมิอัตรพัฒน์
🏅อันดับ 103 วรางคณา หนูรอด
🏅อันดับ 117 นายนิติพงศ์ มัตราช
🏅อันดับ 127 สุวัฒน์ ภัทรปัญญาดี
🏅อันดับ 128 นายฮาริศ หมัดอาด้ำ
🏅อันดับ 134 วศิน ศิริฉายา
🏅อันดับ 50 ธีร์รัชช์ ภิญโญนพสกุล
#ขีดเส้นใต้ _ อันดับ 2 อันดับ 4 และ อันดับ 5
https://file.job.thai.com/prakad/dit201912/dit201912_5.pdf
ขณะนี้ ‼ สถาบันฯ กำลังติวตำแหน่ง📌นักวิชาการพาณิชย์จังหวัด สป.กระทรวงพาณิชย์ สามารถสมัครติวกันได้ครับ
👉 ทางไลน์ ไอดี @touch_pathomphon
|ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน|

Facebook Comments

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!