เตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง2562

ด่วน💥 ติวเข้ม พนักงานคดีปกครอง 2562

| เ พิ่ ม โ อ ก า ส ก า ร ส อ บ ติ ด|

💥ทีมติวคุณภาพ นำโดย

🔸️อ.ทัด : น.บ.,นบ.ท.,นักฎหมายภาครัฐ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ สภาทนายความ

🔹️ อ.จี้ : น.บ., ป.โท สาขามหาชน, เนติบัณฑิตไทย ,ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง สำนักอบรมฯ เนติบัณฑิตยสภา

🔸️อ.หนึ่ง
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิยม)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)
-ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ : เกียรตินิยม)
-รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : เทียบโอน 4.00)
-เนติบัณฑิตไทย
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ สภาทนายความ
-ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
-นิติศาตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : วิทยานิพนธ์ดีเด่น

💥วีดีโอแนะนำการเตรียมตัวสอบ

💥รูปแบบการติว 
 อธิบายหลักกฎหมาย ชี้ประเด็นข้อสอบเก่า
วิเคราะห์คำพิพากษา ชี้จุดข้อสอบใหม่
มีข้อสอบให้ฝึกทำทุกครั้งเมื่อติวจบแต่ละเนื้อหา
ตรวจข้อสอบแก้ไขจุดบกพร่อง เน้นจุดจำที่ต้องเขียนตอบในข้อสอบ

💥ค่าติว 
🔹️ติวสด ราคา 3,900 บาท สามารถเข้ากลุ่มเฟสดูย้อนหลังได้

🔸️ติวออนไลน์ 3,500 บาท ดูย้อนหลังในกลุ่มเฟสได้ไม่จำกัด

💥สมัครติวแล้วมีสามารถเข้ากลุ่มเฟส ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์เสียงการบรรยายได้ทันที

📌เริ่มติว เน้น ย้ำ วันเสาร์ที่ 27 ก.ค.62 เป็นต้นไป

💥ตารางติว :

💥สมัครติวด่วน  เพื่อเข้าดูเนื้อหา เตรียมตัวก่อนใคร

💥ช่องทางการสมัครติว 
ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com
shorturl.at/clFN6

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ 
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก” 
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน “

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287

Facebook Comments

You may also like...

++กดติดตาม Like page เป็นเพื่อนกันได้ ++

error: Opps Cannot Copy !!