ติวสอบสรรพากร2563 |ผลงานอันดับ 1 ของประเทศ

ติวสอบสรรพากร 2563

กรมสรรพากร 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 3-27 ก.พ.63

นักวิชาการสรรพากร 150 อัตรา
นิติกร 80 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 8 อัตรา
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 อัตรา

รายละเอียด
https://file.job.thai.com/prakad//_390.pdf

การันตีคุณภาพ ‼ จากคอร์สนักวิชาการภาษี ผ่านเกิน 💯

🚩เปิดติวตำแหน่ง
1. นักวิชาการสรรพากร
2. นิติกร
3. นักทรัพยากรบุคคล (รับทุกวุฒิ)
4. นักจัดการงานทั่วไป (รับทุกวุฒิ)

รีวิวตำแหน่งต่าง ๆ และลักษณะข้อสอบของแต่ละตำแหน่ง

♥️ ค่าติวออนไลน์
สมัครใหม่ 👉 2,500 บาท
ศิษย์เก่า 👉 1,900 บาท

แอดไลน์ : https://lin.ee/ejlXS37

“เราติวเพื่อที่หนึ่ง ไม่ใช่แค่สอบผ่าน”

ติวนักวิชาการภาษี กรมสรรพากร

ติวเข้ม 💥 #นักวิชาการภาษี | กรมสรรพากร

ค่าติวโคตรถูก  💻ออนไลน์

 สมัครก่อนวันที่ 28 กันยายน นี้
ลด🔥 เหลือ 📌 1,900 บาท เท่านั้น

จากราคาปกติ | 2,500 บาท

โปร♥️ศิษย์เก่าเหลือเพียง 1,500 บาท

เริ่มติว📌วันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62 เป็นต้นไปจนถึงสอบ

ตำแหน่งที่เปิดติว

💥 นักตรวจสอบภาษี (400 อัตรา )
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

💥นักประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา )
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีทุกสาขา

💥นักวิชาการภาษี (80 อัตรา)
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี /สาขาเศรษฐศาสตรื /สาขาบริหารธุรกิจ

💥เจ้าพนักงานสรรพากร (230 อัตรา)
💥เจ้าพนักงานธุรการ (30 อัตรา)
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร/สาชาวิชาการตลาด /สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ/ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ /สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว/สาขาวิชาการจัดการทั่วไป /สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ /สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

ตารางติวออนไลน์

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ
https://bit.ly/2lT4Cwx
————————————————————-

#สมัครเลย  ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

 

#หมายเหตุ1 : เฟสบุ๊กที่สมัครเรียนต้องเป็นเฟสบุ๊กที่มีตัวตนเท่านั้น ไม่รับเฟสอวตาร

#หมายเหตุ2 : สมัครติวแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ทุ่ ม เ ท ~มุ่ ง มั่ น ~ตั้ ง ใ จ ~ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ทุ ก ค น

|เ ร า ติ ว เ พื่ อ ที่ ห นึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส อ บ ผ่ า น|

#ดูผลงานความสำเร็จได้ที่
👇👇👇👇
www.pathomphon.com

สมัครติวแอดไลน์ไอดี 👉@touch_pathomphon

https://bit.ly/2Rdrktj

————————————————-
สถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการ
🏅 อันดับ 1 ของประเทศ 🏅

คุณภาพการติวที่มีการบอกต่อ “ปากต่อปาก”
ประสบความสำเร็จจาก “รุ่นสู่รุ่น”
ด้วยผลงานการติว “อันดับ 1 ของประเทศ”

ดูผลงานการติวได้ที่ 👉 www.pathomphon.com

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน ”

🏆ติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน🏆

ที่ตั้งสถาบันฯ : ถนนรามคำแหง 34 (ข้าง รพ.รามคำแหง)

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-0532287